Acasă Focus Agricol Cadrul legal pentru absorbția fondurilor europene pentru agricultură, actualizat

Cadrul legal pentru absorbția fondurilor europene pentru agricultură, actualizat

de A

În ședința de Guvern de joi a fost aprobată o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

Prin prezentul act normativ, se creează cadrul prin care MADR în calitate de Autoritate de Management pentru PNDR, adoptă toate dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative în conformitate cu legislația în vigoare (art. 58 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013). La acest moment, cheltuielilor aferente pentru perioada de tranziție din  FEADR și EURI ale cărei operațiuni financiare se vor finaliza la data de 31.12.2025, li se aplică principiul n+3, atât din punct de vedere al încheierii angajamentelor legale, cât și din punct de vedere a efectuării plăților.

Resursele financiare suplimentare puse la dispoziție de CE pentru componenta de dezvoltare rurală sunt de 2.148.056.744 Euro FEADR și 692.093.810 euro EURI, reprezentând finanțare externă nerambursabilă. Procentul de cofinanțare de la Bugetul de stat a sumelor puse la dispoziție de CE din FEADR este de 16,5%, plafonul financiar EURI pus la dispoziție de CE, potrivit reg. CE 2094/2020, putând fi accesat fără o contribuție proprie a statului membru.

De asemenea, actul normativ vizează utilizarea sumelor declarate eligibile în urma închiderii conturilor de către Comisia Europeană, pentru finanțarea instrumentelor financiare de creditare și garantare gestionate de MADR prin Fondul constituit în baza Legii nr.218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, resurse financiare ce vor putea fi utilizate prin punerea la dispoziția Fondurilor de Garantare a sumelor necesare constituirii plafoanelor de garantare, în baza Convențiilor încheiate cu MADR.

Totodată, prin actul normativ aprobat se stabilește că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va face parte dintre structurile care asigura buna guvernanță a PS 2023-2027, potrivit Planului strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022. De asemenea, se introduc modificări pentru lărgirea sferei de competență a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), astfel încât agenția, în condițiile delegării de competențe de către alte autorități de management – să îndeplinească rolul de organism de implementare al altor fonduri, respectiv finanțarea învățământului liceal agricol prin PNRR si asigurarea independenței energetice a domeniilor agricultură, industrie alimentară și a organizațiilor de utilizatori de apă pentru irigații conform OUG nr. 66/2022, finanțate din Fondul de modernizare.

Alte modificări vizează clarificări sau completări ale unor norme în materia efectuării plăților, avansuri, garanții și debite respectiv completarea fluxurilor financiare cu reglementări specifice situațiilor apărute în derularea fondurilor provenite din FEADER, FEGA și FEPAM. Măsurile propuse prin actul normativ nu generează impact bugetar suplimentar bugetului general consolidat și al MADR, sumele fiind cuprinse în prevederile bugetare aprobate.

De prevederile actului aprobat astăzi vor beneficia fermieri, operatorii economici- producători/procesatori de produse agricole și alimentare din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, autorități publice locale, instiutuții de învățământ agricol, unități de cercetare agricolă etc.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.